mind over matter – Vertaling naar Nederlands

Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Masuro Emoto in countless cases has proven that human intention has the power of ‘mind over matter‘ and is able to alter the state of water.

Masuro Emoto heeft talloze malen bewezen dat de menselijke intentie de eigenschap van ‘geest over de materie‘ heeft en in staat is om de toestand van water te veranderen.

Bruce says it’s simply mind over matter.

Bruce zegt dat het eenvoudigweg de kracht van de gedachte is.

However at the PEAR institute it was proven time and again, that mental abilities of ‘mind over matter‘ exist since the 50-50 change RNG outcomes could be substantially altered.

In het PEAR-instituut werd keer op keer bewezen dat het mentale vermogen, ‘geest over de materie‘, echt bestaat omdat de 50/50 kansverdeling van de RNG uitkomst substantieel veranderd kon worden.

Now, the basic principle, obviously, is mind over matter.

Nu, het basisprincipe, is duidelijk, geest boven materie.

This is a game of mind over matter.

Dit is een spel van uw geest omzetten.

This is a game of mind over matter.

Dit gaat om de zege van de geest op materie.

Indeed, Chanukah symbolizes more than anything, the victory of the mind over matter.

Chanoeka symboliseert inderdaad meer dan wat ook de overwinning van het verstand over de materie.

I guess… I can practice mind over matter.

Ik denk… dat ik mijn geest hierin kan trainen.

This is all a question of mind over matter.

Dit is slechts ‘n kwestie van gehoorzaamheid.

Old age is clearly a case of mind over matter.

Het is een zaak van geheugen tegen materie.

Age is a question of mind over matter.

Leeftijd is een kwestie van gevoel over gedachtes.

Well, it’s like I said, mind over matter.

Het is zoals ik al zei, gedachtes over materie.

They say Risha Loo know ancient Gungan mystical power, mind over matter, but hesa only use it for good.

Er wordt gezegd dat Risha Loo oude mysterische Gungan krachten kent, Geest over materie, maar hijsa dat enkel voor goed gebruiken.

Take his dames away from him just to prove that old stuff about mind over matter.

Pikte zijn vrouwen in om iets duidelijk te maken.

What we have here is a very simple… case of mind over matter.

Dit is het bewijs dat als je maar wilt, alles lukt.

De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden.Er worden alleen voorbeelden gegeven om u te helpen het woord of de woordcombinatie waarop u hebt gezocht, te vertalen. Deze worden niet door ons geselecteerd of gevalideerd en kunnen ongepaste taal bevatten. Wij vragen u melding te maken van voorbeelden die dienen te worden aangepast of verwijderd. Vertalingen met grof of informeel taalgebruik worden meestal rood of oranje gemarkeerd.

Source